Nyckeln


Nyckeln


Tips på hur du som är adopterad eller vuxit upp som fosterbarn, kan söka dina rötter.

Tipsen kan gälla dig som är född i Sverige eller utomlands. Efter varje tips står det angett för vem det gäller. Har du fler tips hör gärna av dig! (Där det står b-föräldrar eller liknande menar jag biologiska föräldrar.)


Så här kan du steg för steg gå tillväga för att söka ditt ursprung:


Biologiska föräldrar och syskon - Skatteverket

Ring folkbokföringen (som sorterar under Skatteverket) i din kommun och be dem uppge dina biologiska föräldrars personnummer och adress. Du kan också be att få alla dina eventuella syskons namn och personnummer. Betona att du vill veta även bortadopterade och avlidna.


Personakt

Du kan också be Skatteverket skicka dig en kopia av din personakt. Din personakt finns arkiverad hos folkbokföringen i den kommun du bodde i 1/7-1991. Du måste ev. legitimera dig för att få ut den. I denna bör stå uppgifter om vid vilken tingsrätt din adoption skedde samt även namn på din biologiska mor och eventuellt även på din biologiske far. Är du född efter 1991 så skriver de ut en personbild från datorn till dig.

Det är alltså inte ett personbevis du ska be om, du ska heller inte ha en avskrift utan en kopia.


Du kan också be dem skicka kopia av din biologiska mammas och pappas personakter (från de kommuner de bodde 1/7-1991), om de är avlidna efter 1991. I denna kan du se hur de flyttat och även syskon.
(Gäller oftast bara svenskadopterade och fosterbarn, men din egen personakt/personbild kan du även få om du är internationellt adopterad.)


Är dina b-föräldrar avlidna före 1/7-1991 får du höra av dig till respektive församlingsexpedition där de bodde sist. I vissa fall kan akterna vara överförda till respektive lands- eller stadsarkiv och du kommer då att bli hänvisad dit. (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)

Du kan också söka i den Nationella ArkivDatabasen (NAD) och få reda på till vilket stads- eller landsarkiv församlingen har skickat sitt arkiv.


Har du redan deras namn och/eller personnummer kan du också söka efter deras nuvarande adress på Upplysning.se. Det är en företagssida som visar information om adress m.m. från folkbokföringen. Det är gratis att göra en enkel sökning. (Du hittar bara information från levande personer som är folkbokförda i Sverige.)

(Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)


Foto

Du kan eventuellt också få foto på de biologiska släktingar som du har personnummer på! Ring Rikspolisstyrelsen telefon: 114 14 och be om Passfotoavdelningen. OBSERVERA: Sedan den 1 juli 2004 finns en paragraf i sekretesslagen som kan innebära att du eventuellt inte kan få ut fotona. Det ska dock finnas ganska starka orsaker och du har rätt att överklaga (gör gärna det om du blir nekad, det kostar ingenting). Detsamma gäller om du beställer ut foto ur körkortsregistret från Transportstyrelsen .

Om personen du vill ha foto på lever kan de välja att meddela personen att de lämnat ut fotot till dig.

(Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn)


Vill du veta mer om din adoption eller familjehemsplacering, och dig själv, kan du begära följande:


Din födelsejournal

Födelsejournalen (samt ev. din mors förlossningsjournal om hon tillåter det, eller om hon är avliden). Denna kan finnas på sjukhuset där du föddes eller på landsarkivet. De kan skicka skicka hem den till dig med rekommenderad post och du måste legitimera dig för att hämta ut den.

(Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)


Dina adoptionshandlingar

Papperna om din adoption finns hos tingsrätten i den kommun där dina adoptivföräldrar bodde vid tidpunkten för adoptionen. Ingen legitimation krävs eftersom det är allmänna, ej sekretessbelagda handlingar som vem som helst kan få ut. I vissa fall kan akterna vara överförda till respektive lands- eller stadsarkiv och du kommer då att bli refererad dit. Några enstaka delar av adoptionshandlingarna kan eventuellt vara sekretessbelagda, men det kan du överklaga och begära att du får ut eftersom handlingarna gäller din egen adoption.

(Gäller alla adopterade)


Din barnavårdsakt

Barnavårdsakten finns hos Familjerätten (socialförvaltningen) i den kommun där du bodde vid tidpunkten för adoptionen eller fosterhemsplaceringen. Du måste legitimera dig eller så får du lösa ut papperna på postutlämningen om du får dem hemskickade.

(Gäller endast svenskadopterade och fosterbarn.)


Din barnavårdsmannaakt (fanns före 1974)

Eventuellt finns det hos samma Familjerätt även en barnavårdsmannaakt om din biologiska mor var ogift när du föddes eller om du är född utom äktenskapet.

(Gäller endast svenskadopterade och fosterbarn.)


Faderskapsutredning

Om din mor var ogift när du föddes eller om du är född utom äktenskapet finns det också en faderskapsutredning hos socialen (familjerätten) i kommunen. Är pappan fastställd trots sitt nekande så ska ha detta skett genom tingsrätten och då finns det även en akt hos tingsrätten om detta. I vissa fall kan akterna vara överförda till respektive lands- eller stadsarkiv och du kommer då att bli refererad dit.

(Gäller endast svenskadopterade och fosterbarn.)


Barnhemsakt

Var du på barnhem kan det även finnas en akt om detta antingen hos landsarkiv eller stadsarkiv (som sorterar under den kommun barnhemmet fanns i).

(Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn. Är du född utomlands och bott på barnhem kan de dock ha en akt om dig i det landet.)


Det finns en länksida som samlat de flesta barnhemmen runt om i världen, Orphanage.
(Gäller enbart utlandsadopterade.)


Akt hos adoptionsorganisation

Är du adopterad från utlandet kan det även finnas information hos den organisation som förmedlade din adoption. På Adoptionscentrums hemsida för adopterade skriver de följande: "Du som kom till Sverige via Adoptionscentrum kan kostnadsfritt få kopior av bakgrundsinformation som finns i akten."


Hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd finns mer information. Dit ska du också vända dig om du har problem med att få ut dina handlingar hos adoptionsorganisationerna.

(Gäller enbart utlandsadopterade.)


**********

OBSERVERA!

Varken dina biologiska släktingar eller dina adoptivsläktingar får reda på att du söker denna information (undantaget är dock ev. fotona)!


Det är din lagliga rätt att få information om ditt ursprung!


Sekretesslagen 4§ : "Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om vilka hans biologiska föräldrar är."


Folkbokföringslagen hittar du på Skatteverkets hemsida.


Via NAD - Nationella arkivdatabasen kan du söka efter var dina svenska akter finns. Du kan också hitta om det skrivits något i tidningarna om ditt barnhem, om det varit på tv m.m. Du hittar även tips om böcker, radioprogram och annat om du söker på orden "adopterad" eller "adoption", eller andra relevanta sökord.


OBS! För dig som är född utomlands har jag gjort en sida med tips om hur man söker rötter runt om i världen!


Hör gärna av dig om du vet fler ställen, både när det gäller Sverige och utomlands! Ju fler vi är som hjälps åt i sökarbetet desto lättare är det för dem som kommer efter oss och ska söka.


****

Det kanske är mycket på en gång, men ta den tid du behöver! Lagen säger att inga papper som gäller adoption och fosterhemsplaceringar får lov att gallras.


Behöver du hjälp och stöd i ditt sökande så kan du kontakta

- Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd eller

- familjerätten i den kommun där du bor.

Se också min sida med tips på hur du kan gå tillväga första gången du tar kontakt med ditt ursprung.

Vill du ha boktips om adoption, adopterade och fosterbarn? Kontakta ditt bibliotek.
Du kan också söka i Libris där böckerna på flesta större bibliotek finns katalogiserade. Sök på exempelvis adopterade, adoptivbarn, fosterbarn, familjehem, barnhem. Prova dig fram med olika ord som passar just din situation.

 

Kopiera gärna informationen som finns på min sida, men ange varifrån den kommer och vem som har upphovsrätten, dvs ange mitt namn!

Detta gäller även om du skriver om texten! Det är jag som innehar upphovsrätten och du har ingen laglig rätt att kopiera i delar eller skriva om texten, om det inte är så att du även refererar till mig som upphovsperson.


Tycker du att jag glömt något, att något är fel eller om du vill fråga något hör gärna av dig till mig:

nyckeln(snabel-a)webbed.se  OBS. Ta bort parentesen i adressen och skriv @ istället